กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563

       

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเกียรติศักดิ์  ดิษฐ ณ เมือง วิศวกรแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

        ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2563 เนื่องจากจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่กำลังก่อตัวเป็นพายุ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวพาดผ่านประเทศไทย พร้อมทั้งประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงที่จะล้นอ่างฯ เพื่อไม่ให้การระบายน้ำกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

ขอขอบคุณภาพจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ