กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฏร

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผลการใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยมี รมว.มหาดไทย ปลัด มท. ผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. เข้าร่วมประชุม ซึ่ง กปภ.มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ รผง. ผอ.ฝผค. ผอ.ฝวศ. หน.งานงบประมาณลงทุน(กงล.) และหน.วิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ(กพน.)