กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 14/2564

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 14/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

         ในช่วงวันที่ 5 - 6 เม.ย. 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะเริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

         ปริมาณฝนสะสมของประเทศไทย (1 ม.ค.- 4 เม.ย.2564) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าปกติพบว่าผลรวมทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 4 % และคาดการณ์ปริมาณฝนจะคล้ายกับปี 2551

         ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบัน (5 เม.ย. 2564) มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำที่ต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (คาดการณ์น้ำใช้การได้คงเหลือ ณ สิ้นฤดูแล้ง 714 ล้าน ลบ.ม.) เขื่อนสิริกิติ์ (คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การได้ ณ สิ้นฤดูแล้ง 7697 ล้าน ลบ.ม.) เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ (คาดการณ์น้ำใช้การได้คงเหลือ ณ สิ้นฤดูแล้ง 585 ล้าน ลบ.ม.) และเขื่อนศรีนครินทร์ (คาดการณ์น้ำใช้การได้คงเหลือ ณ สิ้นสุดฤดูแล้ง 820 ล้าน ลบ.ม)

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) ปัจจุบัน (4 เม.ย. 2564) มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% จำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 9 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 8 แห่ง และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 17 แห่ง รวมปริมาณน้ำใช้การได้ 12,508  ล้าน ลบ.ม. (26%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ในช่วงวันเดียวกัน พบว่ามีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 871 ล้าน ลบ.ม.

         การประปาส่วนภูมิภาค จ่ายน้ำเป็นเวลา 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาบางสะพาน (น.ร่อนทอง) กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.ภักดีชุมพล) และ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ส่วนกปภ.สาขาที่น้ำเค็มรุกล้ำ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา
บางคล้า และบางปะกง