กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 1/2565

 

                    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO onference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนบางแห่ง

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 22,565 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,609 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (59%) และเขื่อนสิริกิติ์ (46%) ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 1 มกราคม -31 ธันวาคม 564 เขื่อนที่ปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิรินธร และ เขื่อนน้ำพุง

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 52,996 ล้าน ลบ.ม. (76%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 29,454 ล้าน ลบ.ม. (62%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 24 แห่ง น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 35 เขื่อนใหญ่ เปรียบเทียบปี 2551 และปี 2564 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)  ภาพรวมทั้งประเทศ ปี 2551 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯสะสม 45,882.98 ล้าน ลบ.ม. ปี 2564 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯสะสม 46,293.87 ล้าน ลบ.ม

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 5 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีหนองคาย

                    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565  สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ