กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 31/2564

                    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 31/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ช่วงวันที่ 10-14 ส.ค. 64 ร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

                    คาดการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคม 2564 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้มีฝนต่ำกว่าค่าปกติ

                    ปริมาณฝนสะสม (1 มกราคม – 8 สิงหาคม 2564) ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่ามากกว่าค่าปกติ 1 %

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 35,707 ล้าน ลบ.ม. (50%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 12,165 ล้าน ลบ.ม. (26%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ แม่กวงอุดมธารา กิ่วคอหมา แควน้อยบำรุงแดน ทับเสลา ป่าสักชลสิทธิ์ และคลองสียัด                          แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
สถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหารและสถานีโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 1 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาบางปะกง