กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 41/2564

          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พฤษภาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 41/2564  ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา)  เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพภูมิอากาศ สรุปฯ ดังนี้  

             1.1 ปริมาณฝนสะสมรายปี เปรียบเทียบกับค่าปกติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 14 ตุลาคม 2564 มีปริมาณฝน 1,465.1 มม. สูงกว่าค่าปกติ 8% โดยมีภาคที่มีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติได้แก่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

             1.2 คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 ตอนบนของประเทศจะมีมวลอากาศเย็นเข้ามา ซึ่งจะทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้น วันที่ 23-27 ตุลาคม 2564 ตอนบนของประเทศจะมีฝนลดลง และภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่อง

          2. กรมชลประทาน รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564) ดังนี้

             2.1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 59,582 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 27,040 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 19 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 12 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 3 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 1 แห่ง

             2.2 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำ 4,441 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การ 4,054 ล้าน ลบ.ม.

          3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564) เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 3,490 ล้าน ลบ.ม. (54%) เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 1,530 ล้าน ลบ.ม. (46%) เขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำใช้การ 123 ล้าน ลบ.ม. (98%) เขื่อนห้วยกุ่ม มีปริมาณน้ำใช้การ 17 ล้าน ลบ.ม. (91%) และเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำใช้การ 1,786 ล้าน ลบ.ม. (97%) 

          4. กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง (ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) ที่สถานีเชียงแสน มีปริมาณ 1,380 ลบ.ม./วินาที สถานีเชียงคาน มีปริมาณ 3,710 ลบ.ม./วินาที สถานีหนองคาย มีปริมาณ 3,030 ลบ.ม./วินาที สถานีนครพนม มีปริมาณ 5,920 ลบ.ม./วินาที สถานีมุกดาหาร มีปริมาณ 7,500 ลบ.ม./วินาที และสถานีโขงเจียม มีปริมาณ 13,290 ลบ.ม./วินาที

          5. การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำของ กปภ. (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564) มี กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 2 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาที่หยุดจ่ายน้ำ จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาขลุง (สผ.พลิ้ว-แหลมสิงห์) ลดแรงดันจ่ายน้ำ จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาพระพุทธบาท และกปภ.สาขาเฝ้าระวัง 9 สาขา  ได้แก่ กปภ.สาขากบินทร์บุรี ปากน้ำประแสร์ ตราด จันทบุรี ชัยบาดาล วิเชียรบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และพิบูลมังสาหาร