กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ ครั้งที่1/2564

 

          การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ ครั้งที่1/2564 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. เป็นประธานฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ