กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

     เมื่อวันที่ 30-31 มิถุนายน 2563 น.ส.ภาวิณี มิตรกิจรุ่งเรือง ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่

     ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบหลายด้าน อาทิ ทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าไม้ ภัยธรรมชาติ สุขภาพอนามัย การท่องเที่ยว เป็นต้น ประเทศไทยจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และนำนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบูรณาการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การอบรมฯ ครั้งนี้เป็นการสร้างเสริมศักยภาพหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการสนับสนุนหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนในพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 ซึ่ง ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีแนวทางการดำเนินงานหลัก คือ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     แนวทางการดำเนินงานของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กปภ. ได้แก่

     1. การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่องการจัดการน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง

     2. เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กปภ. คือ สัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในเป้าหมายระยะยาว (2593) และต่อเนื่อง

ที่มารูป : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม