กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 42/2564

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พฤษภาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 42/2564  ผ่านระบบ VDO Conference นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน  เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพภูมิอากาศ สรุปฯ ดังนี้  

ในช่วงวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2564บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย ในช่วงวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก

             สำหรับพายุหมาเหล่า (MALOU) ได้พัฒนาเป็นพายุ และการเคลื่อนที่ไปยังประเทศญี่ปุ่น คาดการณ์ว่าจะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามมีความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเข้ามาบริเวณประเทศเวียดนาม และเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง

          2. กรมชลประทาน รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564) ดังนี้

              2.1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 52,692 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 29,150 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 23 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 8 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 3 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 1 แห่ง

              2.2 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำ 4,594 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การ 4,206 ล้าน ลบ.ม.

          3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564) เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 3,940 ล้าน ลบ.ม. (58%) เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 1,579 ล้าน ลบ.ม. (47%) เขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำใช้การ 129 ล้าน ลบ.ม. (103%) เขื่อนห้วยกุ่ม มีปริมาณน้ำใช้การ 17 ล้าน ลบ.ม. (90%) และเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำใช้การ 2,188 ล้าน ลบ.ม. (114%) 

             เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าที่เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำล้นคันดินบ้านหนองเหมือดแอ่ ประมาณ 0.35 ม. ดังนั้นจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำ โดยจะปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้น จากวันละ 31 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. แต่จะไม่เกิน 35 ล้าน ลบ.ม.

          4. กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง (ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564) ที่สถานีเชียงแสน มีปริมาณ 1,960 ลบ.ม./วินาที สถานีเชียงคาน มีปริมาณ 3,370 ลบ.ม./วินาที สถานีหนองคาย มีปริมาณ 3,770 ลบ.ม./วินาที สถานีนครพนม มีปริมาณ 4,810 ลบ.ม./วินาที สถานีมุกดาหาร มีปริมาณ 5,110 ลบ.ม./วินาที และสถานีโขงเจียม มีปริมาณ 9,430 ลบ.ม./วินาที

          5. การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำของ กปภ. (ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564) มี กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาขลุง (สผ.พลิ้ว-แหลมสิงห์) โดยรับน้ำจาก กปภ.สาขาจันทบุรีทำให้ต้องจ่ายน้ำได้เพียง 60 % ของพื้นที่ และมีพื้นที่เฝ้าระวัง 19 สาขา