กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 การประเมินการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำและความขาดแคลนน้ำ

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ พร้อมด้วยนายวิโรจน์ จานทอง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 การประเมินการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ำและความขาดแคลนน้ำ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

          โครงนี้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำ และความขาดแคลนน้ำ ตามตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงเวลาและระดับ
ความตึงเครียดด้านน้ำ เพื่อแสดงสถานะขีดความสามารถการบริหารจัดการน้ำของประเทศ พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและความมั่นคงของประเทศ และกำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสำหรับให้หน่วยงานด้านน้ำได้จัดเก็บข้อมูลสถิติอย่างต่อเนื่อง

          การประเมินการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม มี 3 วิธี ได้แก่ การประเมินจากพื้นที่โรงงาน (ลบ.ม./ไร่/วัน) การประเมินจากแรงม้า (ลบ.ม./แรงม้า/วัน) และการประเมินจากแรงม้าร่วมกับการผลิต
(ลบ.ม./แรงม้า/วัน) ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการประเมินทั้ง 3 วิธี ที่ปรึกษาสรุปว่า การประเมินการใช้น้ำจากแรงม้าร่วมกับการผลิต มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยผลการศึกษาที่ผ่านมาความต้องการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศอยู่ระหว่าง 1,900 - 7,500 ล้าน ลบ.ม./ปี