กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 9/2565

                    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าประกอบกับมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

                    ในช่วงวันที่ 6-7 มีนาคม 2565 ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 74.3 มม. (154%)

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 19,509 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,206 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาตรน้ำ 48,105 ล้าน ลบ.ม. (68%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 24,562 ล้าน ลบ.ม. (52%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 11 แห่ง น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ยกเว้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีปริมาณน้ำมาก

                    จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซีย มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย (วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2565) มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 6 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ มีจำนวน 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาสายบุรี กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก และ กปภ.สาขานราธิวาส โดยสามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ