กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

ประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2563

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  (สทนช.) เป็นประธานในการประชุม มีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ การประปานครหลวง เป็นต้น

          ในการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานงบกลาง ปีงบประมาณ 2563 และ พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563