กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุนทร เฉินประยูร วิศวกรแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องนาคาฮอลล์ 1 เดอะฮอลล์ แบงคอก หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมในการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีแบบจำลอง Hydroeconomic Model ในพื้นที่นำร่อง วิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และวิเคราะห์รูปแบบการทำงานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ทั้งในภาวะปกติและการบัญชาการข้ามหน่วยงานในภาวะวิกฤติ

          ในการศึกษานี้เน้นให้มีการจำลองสถานการณ์ภายใต้หลักความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ร่วมด้วย ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยการพัฒนาแบบจำลอง Hydroeconomic นี้ ต้องสามารถนำมาใช้ได้จริง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง