กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

               การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

               นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภัยแล้ง ปี 2564/65 ซึ่งพบว่ามีพื้นที่คาดว่าจะเสี่ยงประสบกับภัยแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่ 33 สาขา ใน 24 จังหวัด และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 จังหวัด 9 อำเภอ 24 ตำบล กปภ. และ ปภ. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง 2 หน่วยงาน จึงร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนไว้รองรับสำหรับการผลิตน้ำประปา โดยจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ