กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ครั้งที่ 6/2564

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมกับ นายพฤกษ  บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ และนายเกียรติศักดิ์  ดิษฐ ณ เมือง วิศวกรแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ไปยัง ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี นายสำเริง  แสงภูวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม

          ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์และทบทวนการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งอาจจะฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และตอนกลางของภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำดิบให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำต่อไป