กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 7/2565

                    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 8.7 มม. (23%)

                    คาดหมายฝนรายเดือนของประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ –กรกฎาคม 2565

                      เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน บริเวณประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ

                      เดือนพฤษภาคม- กรกฎาคม พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีฝนใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติ โดยมีฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

                    ดังนั้น กปภ.สาขา จึงควรสำรวจแหล่งน้ำอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในกรณีที่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบจากฝนทิ้งช่วง และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ล่วงหน้าหากจำเป็นต้องใช้งาน เช่น การประสานงานขอใช้แหล่งน้ำ เป็นต้น

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 19,966 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,208 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (53%) และเขื่อนสิริกิติ์ (44%)

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาตรน้ำ 49,331 ล้าน ลบ.ม. (70%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 25,789 ล้าน ลบ.ม. (54%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 11 แห่ง (เอกสารแนบ 4) น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง 13 กุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 3,436 ล้าน ลบ.ม. (72%)

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 3 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ