กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมหารือมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งปี 2563/64

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าฯ (ปฎิบัติการ 4) ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ และนายสุนทร เฉินประยูร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมหารือมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งปี 2563/64 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          กรมชลประทานได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยให้สถานีสูบน้ำของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนท้องถิ่น และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค สามารถทำการสูบน้ำได้ตามปกติ ตามแผนการสูบน้ำที่ได้เสนอกรมชลประทาน

          ระดับน้ำในคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ลดต่ำลงมาก ทำให้น้ำดิบไหลเข้าบ่อพักน้ำดิบได้น้อยลง ทำให้ กปภ.สาขาลพบุรีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว และกปภ.สาขาพระพุทธบาทเฝ้าระวังระดับน้ำดิบและเตรียมการตั้งเครื่องสูบทอยน้ำดิบเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปา ซึ่งสำนักชลประทานที่ 10 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ได้พบปะเกษตรกรพร้อมชี้แจงสถานการณ์น้ำและขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวแล้วไม่สูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค
การผลิตน้ำประปาของพื้นที่ท้ายน้ำ

            กรมชลประทานได้รายงานผลการพิจารณาจัดสรรน้ำตามที่ กปภ. มีหนังสือขอรับจัดสรรน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา และพื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำดิบ 41 สาขา 28 จังหวัด (ตามมติ ครม. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563) พบว่ามี กปภ.สาขา จำนวน 15 สาขา ที่กรมชลประทานมีปริมาณน้ำสนับสนุนไม่เพียงพอ ดังนี้

                 1) ภาคเหนือ 3 สาขา คือ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน, กปภ.สาขาจุน, กปภ.สาขาเชียงใหม่

                 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สาขา คือ กปภ.สาขาสตึก, กปภ.สาขาสว่างแดนดิน,กปภ.สาขาหนองบัวลำภู, กปภ.สาขากุมภวาปี, กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ

                 3) ภาคตะวันออก 1 สาขา คือ กปภ.สาขาจันทบุรี

                 4) ภาคกลาง 3 สาขา คือ กปภ.สาขาท่าตะโก, กปภ.สาขาศรีประจันต์, กปภ.สาขาสุพรรณบุรี

                 5) ภาคใต้ 3 สาขา คือ กปภ.สาขาหลังสวน , กปภ.สาขานครศรีธรรมราช, กปภ.สาขาบ้านนาสาร

          สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคได้รายงานความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งของ กปภ.(พ.ย.63 – ก.ค.64) และความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชัยนาท-ป่าสัก คลองระพีพัฒน์และคลองชลประทาน 13 ซึ่งมี กปภ.สาขาที่ใช้แหล่งน้ำดังกล่าวจำนวน 23 สาขา