กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมตรวจพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

 

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ นายประสิทธิ์ หฤทัยวิญญู นิติกร กองนิติการ นายอาทิตย์ สายปิงและนายเกียรติศักดิ์  ดิษฐ ณ เมือง วิศวกรแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมตรวจพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ การประปานครหลวง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเทเวศร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

          ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อตรวจพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่ง กักเก็บน้ำไว้ ต้องเฉลี่ยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้ำไว้ ต้องสูญเสียน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ พ.ศ. ... โดยคณะกรรมการกฤษฎีการับข้อสังเกตและข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อพิจารณาปรับร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ให้มีความเหมาะสมต่อไป