กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 51/2564

 

                    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 51/2564 ผ่านระบบ VDO onference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว ในช่วงวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม -26 ธันวาคม 2564 ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 11% โดยฝนสะสม 24 ชม.สูงสุดที่  ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 129.2 มม.

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 22,951 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,597 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่ปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ (96%) ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (60%) และเขื่อนสิริกิติ์ (46%)

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 53,582 ล้าน ลบ.ม. (76%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 30,039 ล้าน ลบ.ม. (63%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 24 แห่ง น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ยกเว้นบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 4 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม และสถานีมุกดาหาร สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีโขงเจียม ส่วนสถานีเชียงแสนปริมาณน้ำเท่ากับจากสัปดาห์ก่อน

                    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ