กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 24/2565

                      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 24/2565 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกับนายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนางสาวสรัลพร เบญจทรัพย์ วิศวกร 4 โดยมีนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                      ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                      พยากรณ์อากาศใน 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2565

                      ในช่วงวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพักปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

                      ในช่วงวันที่ 22-26 มิถุนายน 2565 ร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตั้งเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สำหรับบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง

                      ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 146.6 มม. (29%) (ค่าปกติ 501.6 มม.)

                      คาดการณ์ฝนช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2565 ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยจะเริ่มลดลง อาจมีฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ปริมาณและการกระจายฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะลดลงเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม  

                      รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 11,650 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 6,020 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยมีจำนวน 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนช่วงวันที่ 1 มกราคม – 20 มิถุนายน 2565 พบว่าไม่มีเขื่อนใดที่มีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

                      รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2565 มีปริมาตรน้ำ 38,881 ล้าน ลบ.ม. (55%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 15,339 ล้าน ลบ.ม. (32%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล (19%) อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (22%) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (24%) อ่างเก็บน้ำป่าสักฯ (24%) และอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (30%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกิ่วลม (81%) และอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำดี (51-80%)

                      น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่า 30%  ของความจุลำน้ำ

                      ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,722 ล้าน ลบ.ม. (57%)

                      คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ในกรณีน้ำเฉลี่ย มีน้ำใช้การได้ 34,962 ล้าน ลบ.ม. (74%) ซึ่งมากกว่าปี 2564 4,505 ล้าน ลบ.ม.

                      กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สถานีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีโขงเจียม และสถานีเชียงแสนปริมาณน้ำเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วมีแนวโน้มทรงตัว

                      การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา