กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2563

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีพลเรือเอกพิเชษฐ ตานะเศรษฐ ที่ปรึกษา และนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และ โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

     โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 กปภ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50 โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 35 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 12 โครงการ ยกเลิกแล้ว 1 โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิก 2 โครงการ 

     โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กปภ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4 โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 3 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ