กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 20/2565

 

                    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 20/2565 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกับนายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนางสาวสรัลพร เบญจทรัพย์ วิศวกร 4  โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม            

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน

                    ในช่วงวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้

                   ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 211.0 มม. (66%) (ค่าปกติ 321.8 มม.)

                    คาดการณ์ฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2565 พบว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่าปกติในเดือนพฤษภาคม ส่วนเดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าค่าปกติ และให้เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2565

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 12,561 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 5,807 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยมีจำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนช่วงวันที่ 1 มกราคม - 23 พฤษภาคม 2565 พบว่าไม่มีเขื่อนใดที่มีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 39,512 ล้าน ลบ.ม. (56%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 15,970 ล้าน ลบ.ม. (34%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (20%) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (23%) อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล (20%) และอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (30%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ (82%) และอ่างเก็บน้ำลำนางรอง (83%)

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่า 30%  ของความจุลำน้ำ ส่วนปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดี (51-80%) ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (สถานี T.1) และแม่น้ำมูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (สถานี M.184)

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,864 ล้าน ลบ.ม. (60%)

                    คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ในกรณีน้ำเฉลี่ย มีน้ำใช้การได้ 34,386 ล้าน ลบ.ม. (73%) ซึ่งมากกว่าปี 2564 3,929 ล้าน ลบ.ม.

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ไม่มีสถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนสถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ  วันที่ 23 พฤษภาคม สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา