กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2564

          ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และหัวหน้างานวิศวกรรมแหล่งน้ำ ได้เข้าร่วมการประชุมการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน

          โดยสรุปรายละเอียดจากการประชุมฯได้ ดังนี้

          หน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจงกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ภัยแล้ง ปี 2564 ซึ่งมีดังนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาสนเทศ (GISTDA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อเสนอแผนงานแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ภัยแล้ง