กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ“ส่องแผนรัฐ รับมือฝน 63 ลุ่มน้ำเจ้าพระยารอดหรือไม่”

            เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกับ น.ส.วริษฐา ธนสัมบัณณ์ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ส่องแผนรัฐ รับมือฝน 63 ลุ่มน้ำเจ้าพระยารอดหรือไม่” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาการศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กทม. ซึ่งจัดการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต นายชวลิต จันทรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2563 โดยเป็นการร่วมกันแสดงความพร้อมของหน่วยงานภายใต้ กอนช.รับมือกับสถานการณ์ฝนในปีนี้ ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบ 8 มาตรการเร่งด่วน ประกอบด้วย
            1.การคาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วม
            2.การปรับแผนการเพาะปลูกพืช
            3.การจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ
            4.การตรวจสอบอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร
            5.การตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ
            6.การสำรวจแม่น้ำคูคลองและดำเนินการขุดลอก กำจัดผักตบชวา
            7.เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ
            8.สร้างการรับรู้กับประชาชน
            ซึ่งเป็นแผนรองรับสถานการณ์น้ำในเชิงป้องกันตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขยะมูลฝอย และผักตบชวา รวมไปถึงการเตรียมพื้นที่รับน้ำในทุ่งเจ้าพระยา และการวางแผนกักเก็บน้ำในฤดูฝนนี้ไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งปีหน้าให้ได้มากที่สุด