กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 5/2565

 

                    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทนนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เนื่องจากติดราชการ

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ช่วงวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีอากาศเย็นถึงหนาว ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นบางแห่ง และมีอากาศเย็นในตอนเช้า

                    ช่วงวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 3.5 มม. (21%)

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 50,755 ล้าน ลบ.ม. (72%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 27,213 ล้าน ลบ.ม. (57%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 14 แห่ง

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 3,620 ล้าน ลบ.ม. (76%)

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 1 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคานและสถานีหนองคาย สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ