กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 50/2564

 

                    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 50/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1–3 องศาเซลเซียส ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ทำให้มีฝนเกิดขึ้นบางแห่งในบริเวณดังกล่าว ในช่วงวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2564 สำหรับในวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีอุณหภูมิลดลง 2–5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม -19 ธันวาคม 2564 ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 174.0 มม. (+11%)

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 23,194 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,614 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่ปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ (98%) ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (61%) และเขื่อนสิริกิติ์ (47%)

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 53,871 ล้าน ลบ.ม. (76%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 30,329 ล้าน ลบ.ม. (64%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 24 แห่ง น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 4 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม ส่วนสถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีหนองคาย สถานีนครพนม

                    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ได้แก่ จ.สงขลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ