กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564

                   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ  (กพน.) พร้อมด้วยนายพฤกษ บูรณ์เจริญ หนง.วิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ และนายสัญชัย บรรจง หนง.วิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามมติประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เอกสารแนบ) นั้น

                   ในการประชุมครั้งนี้ มีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุม มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง เพื่อพิจารณาการดำเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหา การรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย

                   โดยได้นำเสนอการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำบางปะกง สรุปได้ดังนี้

                   1. พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในระยะสั้นจะการบริหารจัดการการสูบน้ำตามช่วงเวลาที่มีความเค็มอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ส่วนในระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำแผนงานการย้ายจุดสูบน้ำให้พ้นจากผลกระทบของการรุกตัวของน้ำเค็ม

                   2. พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ในระยะสั้นซื้อน้ำดิบ/น้ำประปา และรับน้ำจาก กปภ.สาขาใกล้เคียง ส่วนในระยะยาวจะรับน้ำเพิ่มขึ้น หาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม

                   การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

หมายเหตุ รูปภาพจาก เพจ facebook สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ