กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ครั้งที่ 10/2563

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเข้าประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุม
มีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ การประปานครหลวง เป็นต้น

          ในการประชุมครั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำจากพายุโซนร้อนโคนี และพายุโซนร้อนอัสนี ซึ่งคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนโคนี จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ส่งผลให้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรง ส่วนพายุโซนร้อนอัสนีจะเคลื่อนเข้าใกล้อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย