กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ วันที่ 3 กันยายน 2563

 

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ ณ ห้องเอบีน่า ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

          ในการประชุมครั้งนี้ มีนายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นผู้เปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น  โครงการฯ นี้มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมในการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดทำแบบจำลอง Hydroeconomic Model ในพื้นที่นำร่อง ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของแนวทาง/มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และวิเคราะห์รูปแบบการทำงานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

          การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการนิยามภาวะวิกฤติแล้ง การเลือกพื้นที่นำร่องและแนวทางการบริหารจัดการในพื้นที่นำร่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาแบบจำลองการจัดการน้ำในพื้นที่นำร่องและแบบจำลองด้านเศรษฐกิจสังคม ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่นำร่อง ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ พื้นที่คลองใหญ่ แม่น้ำประแสร์ และคลองวังโตนด