กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 17/2565

                    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 17/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ช่วงวันที่ 24-27 เมษายน 2565 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

                    ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 เมษายน 2565 ลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 134.4 มม. (82%) (ค่าปกติ 163.9 มม.)

                    คาดการณ์ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ มีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทิศทางลมตั้งแต่ระดับล่างใกล้พื้นผิวถึงความสูง 3.5 กม. เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์ ส่วนลมชั้นบน ตั้งแต่ระดับ 5 กม.ขึ้นไป เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ

                    คาดหมายฝนรายเดือน ในเดือนพฤษภาคม 2565 ปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคเหนือ ภาคกลางปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ เดือนมิถุนายน 2565 ภาคอีสานและภาคใต้ ปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 พื้นที่ส่วนใหญ่ปริมาณฝนรวมใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติ

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 14,104 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 6,532 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล มีปริมาตรน้ำ 3,733 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 883 ล้าน ลบ.ม.(13%) และเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาตรน้ำ 400 ล้านลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 357 ล้าน ลบ.ม. (40%)

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2565 มีปริมาตรน้ำ 41,444 ล้าน ลบ.ม. (58%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 17,902ล้าน ลบ.ม. (38%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (17%) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (24%) และอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล (28%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 2 แห่ง

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 24 เมษายน 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่า 30%  ของความจุลำน้ำ ส่วนปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดี ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (สถานี T.1)

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,777 ล้าน ลบ.ม. (58%)

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานีหนองคาย ส่วนสถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม 

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ  วันที่ 25 เมษายน 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา