กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมบริหาร อนุรักษ์ พื้นฟูคลองแสนแสบภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุประดิษฐ์  จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วย นายพฤกษ  บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร อนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและผ่าน VDO Conference อาทิ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

               สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบทั้งระบบ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานสนับสนุนดำเนินการตามข้อสั่งการ ซึ่งในการประชุมวันนี้ จึงได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป