กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมหารือเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำสายสำคัญและข้อเสนอโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและรอบอ่าวไทย

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายพฤกษ บูรณ์เจริญ หน.งานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำสายสำคัญและข้อเสนอโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและรอบอ่าวไทย เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ เขตหลักสี่ กรุงเทพ โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ คือ ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนงานแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม และเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนงานแก้ไขปัญหาด้านน้ำ เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน ต่อไป