กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตก

 

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการเขต 3 ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ผู้จัดการการประส่วนภูมิภาคสมุทรสงคราม และ
นายสุนทร เฉินประยูร วิศวกรแหล่งน้ำ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตก นั้น

          ประธานได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับการรุกน้ำเค็มของแม่น้ำแม่กลอง โดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้นำเสนอเกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหาการรุกน้ำเค็มในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และทางการประปาส่วนภูมิภาคได้รายงานสถานการณ์การผลิตและจ่ายน้ำในพื้นที่ โดยสามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ปกติ
แต่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอในการทำแก้มลิงทุ่งหิน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยทางการประปาส่วนภูมิภาคมีความยินดีที่จะย้ายฐานการผลิตน้ำไปยังแก้มลิงทุ่งหิน