กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 10/2565

 

                    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตรา ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

                    ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 74.7 มม. (138%)  

                    คาดหมายฝนเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 สูงกว่าค่าปกติ ส่วนเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2565 มีค่าใกล้เคียงปกติถึงต่ำกว่าค่าปกติ

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 18,571 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,201 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 47,349 ล้าน ลบ.ม. (67%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 23,807 ล้าน ลบ.ม. (50%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 9 แห่ง  น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ยกเว้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีปริมาณน้ำปกติ

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 4 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม ส่วนสถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงคาน และสถานีหนองคาย

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ