กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ครั้งที่ 3/2564

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผอ.กพน.และนายพฤกษ บูรณ์เจริญ หน.งานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ครั้งที่ 3/2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารจุฑามาศ เขตหลักสี่ กรุงเทพ โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ คือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดภาวะน้ำแล้งในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. 64 และพื้นที่เสี่ยงเกิดภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ต่อไป