กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 21/2565

                    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 21/2565 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกับนางสาวสรัลพร เบญจทรัพย์ วิศวกร 4  โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

                    ในช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 191.3 มม. (52%) (ค่าปกติ 366.0 มม.)

                    คาดการณ์ฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2565 พบว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่าปกติในเดือนพฤษภาคม ส่วนเดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยน้อยกว่าค่าปกติ และให้เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2565

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 12,790 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 6,266 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยมีจำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2565 พบว่าไม่มีเขื่อนใดที่มีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม2565 มีปริมาตรน้ำ มีปริมาตรน้ำ 40,032 ล้าน ลบ.ม. (56%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 16,489 ล้าน ลบ.ม. (35%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำป่าสัก (30%) อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (23%) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (23%) อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล (20%) และอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (30%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา (83%) อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ (82%) และอ่างเก็บน้ำลำนางรอง (82%)

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่า 30%  ของความจุลำน้ำ ส่วนปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดี (51-80%) ได้แก่ แม่น้ำยม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (สถานี Y.16) และปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก (สูงกว่า 81%) ได้แก่ แม่น้ำมูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (สถานี M.184)

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,883 ล้าน ลบ.ม. (60%)

                    คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ในกรณีน้ำเฉลี่ย มีน้ำใช้การได้ 35,530 ล้าน ลบ.ม. (75%) ซึ่งมากกว่าปี 2564 5,073 ล้าน ลบ.ม.

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา