กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 16/2565

 

                    เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 16/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 17-19 เมษายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 เมษายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 121.5 มม. (83%) (ค่าปกติ 145.8 มม.)

                    คาดหมายฝนรายเดือน ในเดือนเมษายน 2565 พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ เดือนพฤษภาคม 2565 ภาคเหนือ ภาคกลางปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ เดือนมิถุนายน 2565 ภาคอีสานและภาคใต้ ต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ปริมาณฝนรวมใกล้เคียงถึงต่ำกว่าค่าปกติ

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 14,711 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 6,853 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2565 มีปริมาตรน้ำ 42,246 ล้าน ลบ.ม. (60%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 18,704 ล้าน ลบ.ม. (39%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (19%) และอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (28%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน3 แห่ง

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,853 ล้าน ลบ.ม. (60%) 

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีนครพนม และสถานีโขงเจียม  ส่วนสถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย และสถานีมุกดาหาร

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ  วันที่ 18 เมษายน 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา