กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนวจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเข้าประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนวจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน การประปานครหลวง เป็นต้น

          สำหรับโครงการดังกล่าว มีสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกาแหล่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการอนุญาต รวมทั้งการขอและการออกใบแทนการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม (มาตรา 45) ยกร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำ สำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม (มาตรา 47)  และยกร่างกฎกระทรวงอัตราค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม (มาตรา 50)

          ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมปฐมนิเทศโครงการ และจะมีการจัดประชุมอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง สุพรรณบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และจะกลับมาประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการที่กรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง