กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 43/2564

          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณี 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 43/2564  ผ่านระบบ VDO Conference มีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพภูมิอากาศ สรุปฯ ดังนี้  

             1.1 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มต้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

             1.2 ในช่วงวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จะมีฝนหนักถึงหนักมากต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2564 มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุม ตอนบนของประเทศระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงบ้างทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

             1.3 ปริมาณฝนระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยมีปริมาณฝน 1,561.8 มม. มากกว่าค่าปกติ 135.8   มม. (10%) โดยทุกภาคมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ 84.4 มม. (-8%)

          2. กรมชลประทาน รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) ดังนี้

             2.1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 53,843 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 30,301 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 23 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 8 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 3 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 1 แห่ง

             2.2 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำ 4,590 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การ 4,201 ล้าน ลบ.ม.

          3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 4,229 ล้าน ลบ.ม. (60%) เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 1,617 ล้าน ลบ.ม. (47%) เขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำใช้การ 130 ล้าน ลบ.ม. (102%) เขื่อนห้วยกุ่ม มีปริมาณน้ำใช้การ 18 ล้าน ลบ.ม. (99%) และเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำใช้การ 2,247 ล้าน ลบ.ม. (116%) 

          4. กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) ที่สถานีเชียงแสน มีปริมาณ 1,690 ลบ.ม./วินาที สถานีเชียงคาน มีปริมาณ 3,440 ลบ.ม./วินาที สถานีหนองคาย มีปริมาณ 3,780 ลบ.ม./วินาที สถานีนครพนม มีปริมาณ 4,780 ลบ.ม./วินาที สถานีมุกดาหาร มีปริมาณ 4,810 ลบ.ม./วินาที และสถานีโขงเจียม มีปริมาณ 8,500 ลบ.ม./วินาที

          5. การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำของ กปภ. (ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564) กปภ.สาขาสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ แต่ยังมีพื้นที่ที่ปริมาณน้ำสูงต้องเฝ้าระวังจำนวน 14 สาขา