กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการจัดฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด หลักสูตร "การจัดการทรัพยากรน้ำ"

 

   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนายพฤกษ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธภาพและเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. ณ ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่