กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

บทบาทหลัก (Key Role)

 

          กองพัฒนาแหล่งน้ำ มีหน้าที่ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี้

          (1) การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการจัดหา พัฒนา เฝ้าระวังและบริหารจัดการแหล่งน้ำของการประปาไว้รองรับการผลิตน้ำประปา
          (2) การเสนอแนะและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำใหม่ ให้เพียงพอรองรับโครงการผลิตน้ำประปาของ กปภ.
          (3) การเสนอแนะและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการการพัฒนา ป้องกันและอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ ให้มีความเพียงพอในการผลิตน้ำประปาของ กปภ.
          (4) การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในกิจการประปา
          (5) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ในการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำของ กปภ. เข้าสู่แผนบริหารจัดการน้ำของประเทศ
          (6) การสำรวจ ออกแบบประมาณราคาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ
          (7) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำดิบของ กปภ.
          (8) การรวบรวมข้อมูลจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของ กปภ. รวมถึงคู่มือในการเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ
          (9) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน และบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาอย่างยั่งยืน
          (10) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

          งานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ มีหน้าที่ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี้

          (1) วางแผนการจัดหาแหล่งน้ำใหม่ให้เพียงพอรองรับโครงการผลิตน้ำประปาของ กปภ.
          (2) กำหนดมาตรการและแผนการเฝ้าระวังเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ ให้มีความเพียงพอในการผลิตน้ำประปาของ กปภ.
          (3) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
          (4) ดำเนินการศึกษา รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอทางเลือกการใช้แหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา
          (5) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำดิบของ กปภ.
          (6) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำและปริมาณน้ำดิบของ กปภ. รวมถึงคู่มือการเฝ้าระวังแหล่งน้ำ
          (7) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

          งานวิศวกรรมแหล่งน้ำ มีหน้าที่ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี้

          (1) กำหนดบริเวณที่เหมาะสมแก่การเจาะบ่อบาดาล การขุดสระพักน้ำดิบ การเลือกใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ
          (2) วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่การพัฒนาแหล่งน้ำของ กปภ. ให้ถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์
          (3) ศึกษา และกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใช้แหล่งน้ำใต้ดิน และผิวดินแบบผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อความยั่งยืนของแหล่งน้ำ
          (4) บริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ
          (5) สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ดำเนินงานในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ
          (6) กำหนดแนวทางในการป้องกันและอนุรักษ์แหล่งน้ำที่ใช้ในระบบประปา รวมถึงคู่มือการเฝ้าระวังและการพัฒนาแหล่งน้ำ
          (7) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย