กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการ

 

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การประเมินและวิคราะห์ความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะโดยมีนางพวงทอง วังส์ด่าน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ และนายสัญชัย บรรจง หัวหน้างานวิศวกรรมแหล่งน้ำ เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว 

     การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องในการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจการการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการของแผนปฏิบัติการ เป็นไปตาม enabler ด้าน 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์