กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

โครงสร้างหน่วยงาน

 

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

...

นายสุประดิษฐ์  จันทร์ดาประดิษฐ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ

 

...

นายสัญชัย  บรรจง

หัวหน้างานวิศวกรรมแหล่งน้ำ

 

 

...

นางพิชญา จันทร์ทิพย์

วิศวกร 7

...

นายสาคร สุมหิรัญ

นายช่างโยธา 7

...

นายวิโรจน์ จานทอง

วิศวกร 5

...

นายวสวัตติ์ ผินอินทร์

วิศวกร 5

...

นายพฤกษ บูรณ์เจริญ

หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ

 

 

...

น.ส.วริษฐา ธนสัมบัณณ์

นักธรณีวิทยา 7

...

น.ส.ภาวิณี มิตรกิจรุ่งเรือง

นักธรณีวิทยา 7

...

นายอาทิตย์ สายปิง

วิศวกร 7

...

นายเกียรติศักดิ์ ดิษฐ ณ เมือง

วิศวกร 5

 
 

สำนักงานไร้กระดาษ สะอาด สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และ โปร่งใส