กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 46/2564

                    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 46/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 คาดว่าบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลง ส่วนภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ลงไป จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก บางแห่ง ต้องติดตามเฝ้าระวังและเตรียมการรับมือ

                    ปริมาณฝนสะสม (1 มกราคม – 21 พฤศจิกายน 2564) ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่ามากกว่าค่าปกติ 11%

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 23,719 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่ปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (106%) ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (62%) เขื่อนสิริกิติ์ (48%)  และเขื่อนบางลาง (53%)       

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 มีปริมาตรน้ำ 54,742 ล้าน ลบ.ม. (77%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 31,199 ล้าน ลบ.ม. (66%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ แม่กวงอุดมธารา น้ำท่าในลำน้ำสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก ได้แก่ แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำท่าจีน (บางส่วน)

                    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่ วันที่ 1 -22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีจังหวัดที่เกิดอุทกภัย ดังนี้

                    - ภาคเหนือ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา พิษณุโลกแม่ฮ่องสอน

                    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ

                    - ภาคกลาง ได้แก่ กทม. นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ

                    - ภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ และมี กปภ.สาขาที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัย จำนวน 2 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขา
บางสะพาน (น.ร่อนทอง) และ กปภ.สาขามหาชนะชัย (แม่ข่าย น.ค้อวัง)