กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมหารือในการดำเนินการติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง 2563/64

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่ง และนายพฤกษ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหารือในการดำเนินการติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมี นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือการดำเนินการติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563-2564 ภายใต้คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   

          โดยที่ประชุมได้พิจารณาหารือการจัดทำแบบฟอร์มติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563-2564 และวิธีการจัดส่งข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์