กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2563

 

     รองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ (พลโทพงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์) ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

     ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์น้ำดิบของ กปภ. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และวันที่ 17 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ รวมถึง พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการจัดการน้ำของ กปภ.